ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

קול קורא להצטרפות לרשימת מציעים של המרכז האקדמי לב ע"ר בתחום הפרסום

1. כללי
1.1. המרכז האקדמי לב (ע"ר) (להלן: "המוסד") מודיע בזאת, בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 (להלן: "התח"מ") כי בכוונתו לערוך ולנהל רשימה של מציעים עפ"י הנושאים המפורטים להלן ובהתאם להחלטת ועדת מכרזים ולתקנה 20 לתח"מ.
1.2. פניה זאת מיועדת למציעים המשווקים את הפריטים המפורטים ו/או הנותנים את השירותים, כמפורט בנספח להלן. המוסד יפרסם פניה ויעדכן את רשימת הספקים כאמור, מעת לעת, על פי שיקול דעתו.
1.3. המוסד יפנה מפעם לפעם במכרזים סגורים או בפניה תחרותית לקבלת הצעות אל המציעים הכלולים במאגר, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנוהליו, ויבקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרים / שירותים בהתאם לתחומי הפעילות של המציע.
1.4. המוסד אינו מתחייב לפנות בכל הזמנה לכלל המציעים המופיעים במאגר ביחס לתחום מסויים.
1.5. למען הסר ספק: המוסד רשאי לנהל משא ומתן, בכל עת, עם מי מהמציעים השונים, כולם או חלקם ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. בכלל זה, רשאי המוסד לבקש הבהרות, השלמות של פרטים ו/או מסמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת ההחלטה הסופית בדבר בחירת הספק. המציע מתחייב לשתף פעולה עם המוסד בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

 

  2. הגשת מועמדות

על ספק המעוניין להצטרף למאגר המציעים של המוסד בתחום המפורט לעיל, למלא את בקשת ההצטרפות הרצ"ב להודעה זו לפי תחום עיסוקו וכן למלא את כלל הפרטים הנדרשים ב"בקשת הצטרפות" ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים לבקשה. את הבקשה על כל נספחיה, יש להעביר לכתובת הדוא"ל עד ליום רביעי ז' בשבט תשפ"א 20.1.2021 בשעה 16:00.

 

3. מסמכים שיש לצרף לבקשה להצטרפות לרשימת המציעים ותנאי סף במסגרת הפניה לספקים
3.1. כל מציע, אשר ברשותו מסמכים תקפים כמפורט להלן, יוכל להגיש בקשה לצרפו לרשימת המציעים:
3.1.1. תעודת רישום תאגיד בישראל או תעודת עוסק מורשה.
3.1.2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל'ו – 1976.
3.2. במסגרת בקשת ההצטרפות ידרשו המציעים להצהיר כי ברשותם האישורים והמסמכים שלעיל וככל שועדת המכרזים של המוסד תפנה אליהם במסגרת הליך כזה או אחר, המציעים יציגו וימסרו העתק של האישורים והמסמכים שלעיל בהתאם לבקשת ועדת המכרזים.
3.3. במסגרת פניה של המוסד המבוססת על רשימת המציעים, יהיה רשאי המוסד לקבוע תנאי סף להשתתפות בפניה כנ"ל עפ"י שיקול דעתו.

4. אישור או דחיית מציעים
4.1. החליטה הועדה לצרף מציע לרשימת המציעים, יקבל המציע הודעה על קבלת בקשתו וצירופו לרשימת המציעים.
4.2. החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף מציע כאמור לרשימה או החליטה למוחקו מהרשימה, יקבל המציע הודעה מנומקת על החלטת הועדה שלא להכלילו ברשימת המציעים או למוחקו.

5. תוקף הכללת שם המציע ברשימות
5.1. תוקף הופעתו של מציע ברשימה יהיה לשנה אחת לתקופה של שנה ממועד הכללת שם המציע ברשימה ולאחריה יחודש באופן אוטומטי לתקופה של שנה אחת (וחוזר חלילה) אלא אם הוועדה החליטה שלא לחדש הופעתו של מציע מסוים ובמקרה שכזה החלטת הועדה ונימוקיה ימסרו למציע. הועדה תהא רשאית לעדכן הרשימה מעת לעת, כולל הוצאת מועמדים שאינם רלוונטיים עוד, בהתאם להחלטות הוועדה.
6. הוראות כלליות
6.1. כל פניה מטעם המוסד לקבלת הצעות במכרז סגור ו/או בהליך של פנייה תחרותית ו/או בהליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המוסד. אין בהודעה זו כדי לגרוע מסמכויות המוסד על פי כל דין ובפרט התח"מ.
6.2. אין בצירוף המציע לרשימה בכדי לחייב את המוסד להתקשר עם המציע לרכישת טובין ו/או שירותים כלשהם.
6.3. אדם או גורם המגיש בקשתו להצטרף לרשימת המציעים נותן הסכמתו לכך שציון שמו על גבי הרשימה הרלוונטית יהיה נגיש לעיון הציבור באתר האינטרנט של המוסד.
6.4. בבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל רכזת המכרזים–בכתובת דוא"ל כפי שמופיע להלן:

 

יש לפנות באמצעות מייל

michrazim@jct.ac.il

 

בברכה,

מחלקת רכש

 

בקשת הצטרפות לספר מציעים