אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

מידי שנה במהלך החודשים אב-אלול, ייצא קול קורא על ידי רשות המחקר להגשת בקשות עבור מענקי מחקר פנימיים. ועדת המחקר תדון בבקשות שהוגשו לפי קריטריונים מוגדרים ותעביר את המלצותיה לאישור בפורום רשות המחקר. קול(ות) קורא(ים)" נוסף(פים) לתוספת מימון לפרויקטים קיימים או מימון פרויקטים חדשים ייצא(ו) במהלך השנה בכפוף ליתרה בתקציב המחקר.

הליך הגשת בקשה לקבלת מענק מחקר

1. חוקרים המעוניינים במענקי מחקר יגישו "טופס בקשה למענק מחקר" לידי רכז רשות המחקר עד המועד שיצוין בקול הקורא. בהגשת בקשה להמשך מימון מחקר קיים, יש לצרף את "דוח סיכום פרויקט" על המחקר בשנה החולפת. דו"ח הסיכום יכלול את פירוט אבני הדרך שהושגו ביחס ליעדים שנקבעו בבקשה המקורית וכן פירוט בנוגע לניצול התקציב.

2. במקביל להגשת טופס הבקשה יידרשו החוקרים להעביר טופס אמצאה חתום ,במידה והפרויקט בגינו מוגשת הבקשה הנו בעל פוטנציאל יישומי אפשרי.

3. רכז רשות המחקר יוודא את נכונות פרטי הבקשה וישלים פרטים נדרשים בתיאום עם החוקר. בקשה שלא תעמוד בקריטריונים הנדרשים תידחה כבר בשלב זה על ידי ראש רשות המחקר.