רישום מקוון

הלימודים במרכז האקדמי לב מתחילים בסמסטר קצר בד"כ בחודש אלול, לפני תחילת הלימודים האקדמיים.

*בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל לעיתים קורסי המכינה מתחילים כבר בחודש אב. בסמסטר זה מתקיימים, במקביל לקורסי הקדם, גם לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב

______________

עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה!

מצ"ב תכנית הלימודים באלול לפי חוג וקמפוס לשנה"ל תש"פ:

 

 

תכנית הלימודים בקורסי הקדם - סמסטר אלול

סילבוס קורס קדם מתמטיקה

סילבוס קורס קדם בפיזיקה

סילבוס קורס קדם במחשבים

סילבוס קורס קדם בכימיה


לוז אקדמי תש"פ

לוז אקדמי עם הערות לשנת תש"פ

לוז אקדמי תשע"ט (מעודכן לאחר השביתה)

הבהרות לגבי תשלומי קורסי קדם/אלול:

•    על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול. קבלה זו מהווה אישור כניסה לקורס ומאוחר יותר למבחן הסופי.

•    כל ביטול רישום לקורס קדם/ אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת "סמסטר אלול".

•    הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל.

פטור מקורס קדם במתמטיקה על סמך מבחן כניסה  

במידה וסטודנט עומד בתנאי הקבלה לפטור מקורס קדם במתמטיקה ומעוניין לגשת למבחן לקבלת הפטור, עליו לפנות למשרדי מידע ורישום

הציון הנדרש בבחינה  לקבלת הפטור מהקורס הינו 80 ומעלה. נושאי הבחינה מופיעים בהמשך.

יש להירשם במשרדי מידע ורישום לבחינה. ניתן להירשם רק עד מועד סיום ההרשמה הרשמי ללימודים. פרטים במשרדי מידע ורישום בכל קמפוס

סטודנט חדש שיירשם ו/או יתקבל לאחר המועד האחרון לרישום לבחינה או לאחר קיומה, לא יהיה זכאי לגשת לבחינה ויהיה חייב ללמוד את הקורס הנדרש.

סילבוס לבחינת פטור במתמטיקה למהנדסים 

סילבוס לבחינת פטור במתמטיקה לסיעוד    חוברת תרגילים   ופתרונות