המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

דיקאן הסטודנטים סטודנט שעבר עבירת משמעת והועמד להליך .5 משמעתי בפני וועדת משמעת וניתנה בעניינו החלטה לפיה פעולותיו היו בגדר עבירת משמעת, לא יהיה זכאי להשתתף בתוכנית המלגות של המרכז האקדמי לב. ועדת מלגות רשאית להחריג סטודנטים שלדעתם אין בעבירה הצדקה לשלילת המלגות. קביעת הזכאות למלגה וסוג המלגה לכל סטודנט .6 ייקבעו עפ"י הנתונים שבמזכירות סטודנטים ב"יום הקובע". אין אפשרות להתחשב בציונים שאמורים להגיע לאחר מכן. מומלץ לסטודנט לבדוק עד סוף חודש אלול את הסטאטוס שלו (ראה תקנון לימודים), ממוצע הציונים והיקף תוכנית הלימודים. למעט מי שצריך לקבוע סטטוס באנגלית עד סוף סמסטר א'. סטודנט העומד לקראת סיום התואר והיקף תוכנית . 7 , או סטודנט שהיקף 80%- הלימוד שלו פחותה מ תוכנית הלימודים המקסימאלית שלו אינה יכולה , זכאותו למלגה תיבדק ותיקבע 100%- להגיע ל לפי היקף התוכנית שאליה נרשם בפועל מול היקף תוכנית הלימודים השנתית המומלצת ע"י החוג בו הוא לומד המדד לבחינת היקף שכ"ל ייבדק בהתאם ללו"ז .8 הזרמת המלגות ובסוף תקופת השינויים של סמסטר ב' תבוצע בדיקה נוספת של תוכנית הלימודים ולפיה יבוצע קיזוז או תוספת של המלגה. למען הסר ספק, הסעיף מתייחס לכל סוגי המלגות בקמפוסים, בכל מקרה סטודנט לא יקבל מלגות מעבר לשנות לימוד תקניות. סטודנט העוזב את לימודיו הן במהלך שנת הלימודים .9 בה קיבל את המלגה והן לאחר סיומה יהיה חייב להחזיר את המלגות שקיבל בשנה האחרונה אעפ"י שהשנה הסתיימה (למעט מלגת קיום בימ"ד). לפני אישורה הסופי של המלגה יתבקש הסטודנט .10 בדוא"ל או דרך אתר לב נט לחתום על טופס התחייבות המפרט את חובותיו לאישור סופי של המלגה. ללא החזרת טופס ההתחייבות חתום במועד המצוין על הטופס הסטודנט לא יהיה זכאי למלגה. כל בקשה למלגה לסטודנט שלא עומד בתנאי הבסיס .11 ומחייבת דיון בוועדת ערעורים - המלגה תאושר בכפוף ליתרות בתקציב. אופן תשלום המלגות כל המלגות יועברו לחשבון הגבייה הפנימי של הסטודנט לכיסוי יתרת התשלומים. במידה ותיווצר יתרת זכות לסטודנט, תועבר היתרה לחשבון הבנק שממנו גובים תשלומים מהסטודנט, ראה פרק שכ"ל ותשלומים. אנו מצדנו נעשה כל מאמץ שהמלגות יועברו במועד, אך עם זאת ייתכנו שינויים במועדי התשלום ואופן תשלום המלגות. 79

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=