המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים סיום לימודים וסגירת חשבון קבלת התואר מותנית בהשלמת כל החובות האקדמיים והכספיים השונים של הסטודנט ובסיום תשלום שכר הלימוד המצטבר לאותו תואר. האחוז השנתי המצטבר של שכר הלימוד בכל שנה לאורך שנת הלימודים: 400% : לימודים לתואר בכל חוגי ההנדסה ובסיעוד .1 שכר לימוד. לימודים לתואר בוגר בכל חוגי הניהול ובכללם החוג .2 שכר לימוד. 300% למדעי המחשב וביו-אינפורמטיקה אם נדרש ע"י החוג יותר נ"ז מהמצוין בטבלה לעיל, הסטודנט יידרש לשלם בהתאם לרישום שלו לקורסים בפועל. בקשה לסיום לימודים תוגש דרך אתר לב- נט רק .3 לאחר קבלת ציון הפרויקט. הפסקת / עזיבת לימודים סטודנט העוזב את הלימודים מכל סיבה שהיא (כולל חופשה אקדמית) חייב למלא טופס "סיום לימודים" דרך אתר לב-נט. עזיבת הסטודנט תעודכן במחשב רק לאחר החתמת הטופס ע"י כל הגורמים המורשים.מועד קבלת ההודעה בכתב במזכירות סטודנטים הוא התאריך הקובע לצורך החיובים. סטודנט שהפסיק את לימודיו לאחר פתיחת שנת הלימודים יחושב שכר הלימוד שלו בהתאם לטבלת הפסקת הלימודים ועל פי חלקיות תכנית הלימודים של הסטודנט. סטודנט שהפסיק את לימודיו בסוף שנת הלימודים חייב למלא טופס סיום לימודים, ויחולו עליו כל החיובים עד ליום הגשת טופס סיום לימודים. סטודנט שההנהלה הפסיקה את לימודיו במכון מסיבות אקדמיות או מסיבות משמעתיות, יחויב בתשלום שכ"ל עד ליום הגשת טופס סיום לימודים במזכירות סטודנטים. קורסים לא מאושרים ייכללו בהיקף תכנית הלימודים לחיוב. לכן על הסטודנט לדאוג לאישורם או לביטולם בתוך תקופת השינויים. בתקופת השינויים של תכניות הלימודים שבה ניתן לבטל קורסים, סטודנט עוזב לא יוכל לבטל קורסים. 72

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=