המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים . לימודים לצבירת נ"ז (לא במסלול לתואר) 6 תלמיד/ת תיכון מצטיין/נת או בת בשרות לאומי באחת מהתוכניות במרכז האקדמי לב שאינן לתואר, ישתלבו בקורסים לצבירת נ"ז בלבד וישלמו עפ"י שעה סמסטריאלית בהתאם לתכנית המוצעת במהלך שנת לימודים ואשר רשומים במזת"ל. לא ניתן לשלם רק על חלק מהקורסים המוצעים בתכנית שנתית לצבירת נ"ז.עלות שעה ₪ 120 דמי רווחה ₪ 360 דמי שמירה ₪ 525 סמסטריאלית . תכנית השלמה להנדסת הספק 7 סטודנט, אשר סיים את התואר ומעוניין להשלים לימודי ש"ח בין אם הוא בוגר 16,000 המשך בהנדסת הספק, ישלם של המרכז האקדמי לב , ובין אם בוגר של מוסד אחר. . לימודים לתואר מעבר לתקופה התקנית 8 סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר א. גרירת תואר - שנות הלימוד התקניות הרשום בתחום לימודיו ישלם בגין כל משכר הלימוד המלא, 10% שנת איחור תוספת בשיעור של וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו ימים במצטבר במהלך 150 למעט סטודנט ששירת במילואים תקופת לימודיו התקנית ולמעט סטודנט/ית שנעדרה ימים ומעלה במהלך הלימודים עקב טיפולי 21 לתקופה של פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמרת או אומנה. סמסטרים מבלי 2 - סטודנט כזה זכאי להאריך את לימודיו ב שיחויב בתוספת כספית מעבר לשכ"ל עבור הקורסים בפועל. סטודנט אשר סיים לימודיו אך ב. עיכוב בהגשת פרויקט - לא השלים את פרויקט הגמר (דהיינו, לא קיבל ציון סופי על הפרויקט) עד היום הראשון של סמסטר ב' של השנה משכר 10% שלאחר גמר לימודיו יחויב בתקורה בשיעור הלימוד המלא. חיוב זה יחול על הסטודנט באופן רצוף כל שנים עד להשלמת הפרויקט. 3 שנה ולא יותר מחיוב של סטודנט אשר סיים את לימודיו אך ג. סטודנט לתואר שני - לא השלים את חיבור התיזה (טרם קיבל ציון סופי על חיבור התיזה) עד היום הראשון של תחילת סמסטר ב' בשנה שלאחר גמר לימודיו (סמסטר ב' של השנה ברביעית לתואר), יחויב מגובה שכר הלימוד המופחת. 10% בתקורה בשיעור של חיוב זה יחול על הסטודנט באופן רציף כל שנה עד להשלמת חיבור התיזה ולכל היותר עד שלוש שנים. . ועדה לפניות אקדמיות מיוחדות (ועדת הוראה) 9 פניה לוועדה אינה מחויבת בתשלום, אך במידה והפניה .₪ 50 תדחה ע"י הועדה, הסטודנט יחויב בתשלום של . שכפולים והדפסות 10 לכל סטודנט לתואר ראשון או שני קיימת האפשרות לרכוש שירות הדפסות במכונות הצילום שנמצאות ברחבי הקמפוס. על הסטודנט להיכנס לאתר לב-נט - חשבון ההדפסות האישי. הסכום ייגבה בחיוב הוראת קבע בחודש הקרוב לרכישה. . שירותי מזון - קפיטריה בשרית (בקמפוס לב) 11 סטודנט הרוכש ארוחות בקפיטריה הבשרית, חשבונו יחויב בסכום הרכישה המצטבר לאותו חודש, בגביה של החודש העוקב. (לצורך גביה זו משמעותו של "חודש", אינו קלנדרי). 94 לפירוט עלויות מעונות נא ראה עמוד 69

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=