המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים תשלומים נוספים . תשלום לימודי קודש 1 גובה החיוב לסטודנט קמפוס לב שהוא אזרח ישראלי לשנה. ₪ 2,500 הינו סטודנט זה זכאי למלגות בית המדרש לפי התכנית החדשה (ראה את הפרק על מימון שכ"ל). תשלום זה ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון, לפי טבלת פריסת התשלומים. עבור לימודי הקודש. סטודנט ₪ 5,000 סטודנט תייר ישלם שעשה עליה במהלך השנה עליו לעדכן את פרטיו במזכירות סטודנטים ובמדור חשבונות סטודנטים. הסטודנט יחויב בתוספת "תייר" עד לתאריך בו עדכן את המדורים הנ"ל. הפסקת הלימודים בבית המדרש של קמפוס לב סטודנט העוזב את המרכז האקדמי לב או עובר מקמפוס לב למכון נווה יחויב בחלק יחסי עבור לימודי בית המדרש באופן הבא: 20% אלול- 40% סמסטר א' - 40% סמסטר ב' - לדוגמא: סטודנט העוזב בסמסטר א' 60%X₪ 2500 = ₪1500 יחויב ב- סטודנט שעזב לאחר פרסום הזכאות למלגות, מלגת הקודש תהיה באופן יחסי לחיוב הנ"ל. . עלות לימודי אנגלית 2 עלות לימודי האנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים משכר הלימוד המלא. לימודי אנגלית לתואר 15% א' הינה ראשון ברמת מתקדמים ב' יהיו ללא חיוב כספי אך במידה וסטודנט יירשם בשנית, מכל סיבה שהיא, לקורס מתקדמים משכר הלימוד המלא. לימודי 15% ב' יהיה עליו לשלם אנגלית לתואר שני ברמת מתקדמים ב' הינם בתשלום. בחוגים בהם מתקיים קורס אנגלית מקצועית הקורס מזכה נקודות זכות והעלות תהיה בהתאם לחיוב נקודות זכות 2- ב בחוג האקדמי. . דמי רווחה ושירותים נוספים 3 תשלום שנתי חד פעמי בגין פעילויות רווחה ושירותים ש"ח. תשלום זה ייגבה 120 כלליים הניתנים בקמפוס הינו מחשבון הסטודנט בתשלום אחד בהוראה לחיוב חשבון בהתאם לטבלת פריסת התשלומים. . תשלום לאגודת הסטודנטים 4 .₪ 200 תשלום שנתי לחברות באגודה הינוקמפוס לב - התשלום לחברות באגודה ייגבה מחשבון הסטודנט בהתאם לפריסת התשלומים השנתית שמופיעה בחוברת זו. תשלום שנתי לחברות קמפוס טל ומח"ר טל-תבונה - התשלום לחברות באגודה ייגבה מחשבון ₪180 באגודה הינו הסטודנטית בשני תשלומים. . אגרת שירותי שמירה 5 התשלום בגין שירותי אבטחה בשנת הלימודים תשפ"ד הוא . התשלום ייגבה בשני תשלומים בהרשאה לחיוב ₪ 360 חשבון (ראה את טבלת פריסת תשלומים). אגרת השמירה תיגבה באופן שווה מכל הסטודנטים במרכז האקדמי לב ללא קשר להיקף תכנית הלימודים אליה רשום הסטודנט. אגרה זו לא תוחזר במקרה של עזיבת סטודנט. 68

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=