המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים המוסד. התשלום יקוזז משכר הלימוד השנתי ופריסת התשלומים החודשית תימשך לפי יתרת שכר הלימוד שנותרת. ניתן למשוך עד גובה שכ"ל אקדמי בלבד. .₪ 10,932 בשנה"ל תשפ"ג גובה שכר הלימוד עמד על . עולים חדשים 3 עולה חדש הזכאי למימון שכר הלימוד ממנהל הסטודנטים במשרד הקליטה, יביא התחייבות על כך ממשרד מינהל 4 הסטודנטים. המשרד ממוקם ברחוב מבוא המתמיד 073-3972631 / 073-3972632 : בירושלים. טלפון בביקור הראשון במנהל הסטודנטים, יש להצטייד במסמכים הבאים: הפניה למנהל הסטודנטים מהמרכז האקדמי לב. סטודנט חדש ייפנה לרכז תכניות לתלמידי חו"ל בקמפוס בו הוא לומד סטודנט בשנה ב', ג', ד' יקבל גיליון ציונים ממזכירות סטודנטים תמונת פספורט תעודת עולה מקורית תעודת בגרות- מקור וצילום אישורים אקדמיים קודמים- מקור וצילום אישור מצה"ל על דחיית שירות/עתודה (למי שנמצא חודשים) 11- בארץ למעלה מ את ההתחייבות יש למסור למדור לחשבונות או 02-6751077 סטודנטים מיד עם קבלתה בפקס עד לקבלת ההתחייבות ממנהל aliyah@jct.ac.il בדוא"ל .₪ 2,200 הסטודנטים על הסטודנט לשלם מקדמה בסך כמו"כ חייב סטודנט עולה להחתים בבנק טופס הרשאה לחיוב ולהעבירו למדור לחשבונות סטודנטים. הסטודנט יוכל לבנות מערכת שעות רק אם הוא עומד בתנאים אלו. סטודנט שלא יביא את ההתחייבות עד י' בחשוון תשפ"ד , ייחויב בשכ"ל באמצעות ההרשאה לחיוב 25.10.2023 חשבון, ככל סטודנט. סטודנט שיביא התחייבות בהיקף משכר הלימוד, יחויב בתשלום יתרת שכר 50% של הלימוד לפי טבלת פריסת התשלומים. אם בסמסטר ב' יביא התחייבות נוספת על החמישים האחוזים הנותרים, יזוכה הסטודנט על הסכום ששילם. הערות : מנהל הסטודנטים מממן לעולה החדש את עלות שכר .1 הלימוד בלבד. הסטודנט חייב לשלם תשלומים נוספים כגון: לימודי קודש, מעונות, רווחה ושמירה (ראה פירוט .)92 בעמוד נוהלי העבודה של מנהל הסטודנטים משתנים מעת .2 לעת. יש להתעדכן בלוחות המודעות ואצל רכזי העולים. עולה חדש משלם שכר לימוד ככל סטודנט אחר עד .3 להבאת אישור בכתב והתחייבות מהמנהל לתשלום שכ"ל על ידם. סטודנט ששילם מקדמה וקיבל מימון שכ"ל מלא .4 מהמנהל יזוכה ביתרת הסכום. בתנאי שסיים את כל 26- החיובים לשנה"ל הנוכחית. סכום זה לא יוחזר לפני ה למרץ של שנת הלימודים הנוכחית. . בעת עדכון סופי של המערכת לסמסטר ב', על הסטודנט 5 לוודא שיש התאמה בין מימון מנהל הסטודנטים שהגיש לבין שכ"ל השנתי. אם חיוב שכ"ל השנתי גדל, עליו להביא התחייבות נוספת ממנהל הסטודנטים. 67

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=