המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים מגובה שכר הלימוד המלא. 50% והתקורה יחד לא יעלו על מהתכנית האקדמית - ישלם רק 50% סטודנט שלומד מעל לפי מספר נקודות הזכות ללא תוספת תקורה. חיוב תקורה לא יחול על סטודנט בשנה האחרונה ללימודיו אם היא במסגרת השנים התקניות לתואר ומסיים באותה שנים בהתאם לחוג הנלמד). 4 או 3( שנה את התואר ש"ח פרט 2,200 בכל מקרה יש לשלם מקדמה בסך לתשלום עבור קורס בודד שהתשלום אליו יעשה מראש. סטודנט הלומד בתכנית לימודים מרוכזת נדרש ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים המלאה המוצעת ע"י המרכז האקדמי לב. חישוב התקורה במקרה זה יהיה זהה לכלל התכניות המתקיימות במרכז האקדמי לב. על-פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט לתואר נ"ז במשך השנה, יידרש לשלם 18 - ראשון שצבר פחות מ השלמה לשכ"ל מלא לפי חלקיות התכנית, על-פי התעריף המלא. . סטטוס תכנית מוגבלת 5 סטודנט שאושר לו ללמוד בסטטוס של "תכנית מוגבלת"- קורסים שלא לקראת תואר, ישלם על-פי הקורסים שילמד תקורה משכר הלימוד 10% בתעריף שכ"ל מלא ובתוספת המלא. שכר לימוד - אפשרויות תשלום . מקדמת שכר הלימוד 1 כל סטודנט חדש לתואר ראשון משלם מקדמת שכ"ל בסך . המקדמה לא תיגבה בהוראת קבע וניתן לשלם ₪ 2,200 אותה בכרטיס אשראי באתר התשלומים. פרטים במכתב > לקראת לימודים > מועמדים > הקבלה ובאתר הרישום תשלום מקדמות ושוברים. אשר תיגבה ₪ 2,200 סטודנט ותיק משלם מקדמה של באמצעות הוראת קבע בתאריך ט"ו באב תשפ"ג . ניתן לשלם תשלום זה בהתאם לנאמר לעיל 02.08.2023 באתר לב-נט בעלות מופחתת של עלודת חיוב בגובה בלבד. סטודנט שלא ישלם את המקדמה, ייחשב 0.5% כמפסיק את לימודיו ולא יוכל להכין מערכת שעות. . תשלום שכר הלימוד מראש 2 סטודנט המשלם את מלוא שכר הלימוד מראש עד א. , יזכה בהנחה של 02.08.2023 , לתאריך ט"ו באב תשפ"ג ). ההנחה 2024 (ההנחה ניתנת בחודש פברואר 2.5% תינתן רק לסטודנט שלומד בהיקף לימודים מלא. את שכר הלימוד ניתן לשלם בבנק באמצעות שובר תשלום, בהמחאה או במזומן. המעוניין לשלם בבנק באמצעות שובר תשלום יבקש מהמדור לחשבונות סטודנטים שובר לתשלום, בהתאם לשכר הלימוד הסופי שייקבע. 61

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=