המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים תכנית לימודים בימים מרוכזים סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים בימים מרוכזים, יחויבו בחיוב שנתי על פי התכנית המוצעת להם, כאשר החישוב לפי נ"ז שנלמדו בפועל ייעשה רק בסוף שנת הלימודים. רישום לתכנית הלימודים על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה. רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים. הרישום מתבצע דרך אתר לב-נט בלבד. חישוב שכר לימוד לתואר שני . שכר הלימוד ללימודי התואר השני (לא כולל לימודי 1 השלמה) לימודי התואר השני נמשכים שנתיים (לא כולל לימודי 200% ההשלמה) וע"כ מינימום שכר הלימוד שנקבע הוא לשנה). שכר הלימוד נקבע ע"י 100%( שכר לימוד מלא המועצה להשכלה גבוהה. בשנת תשפ"ב שכר הלימוד המלא .₪ 14,774 לשנה אקדמית היה למען הסר ספק לימודי ההשלמה אינם נכללים במינימום לתשלום שכ"ל ללימודי התואר השני. 200% הנדרש סטודנט לתואר ראשון אשר לומד בשנה האחרונה ללימודיו, לפחות ואשר לומד גם קורסים בחוג 50% בהיקף תכנית של לתואר שני, ישלם שכ"ל בהתאם לנ"ז של הקורסים אשר יירשם אליהם בתואר השני. אם הסטודנט הלומד בתואר הראשון תכנית בהיקף נמוך , ישלם עבור התואר השני לפי נ"ז בתוספת תקורה. 50%- מ . אופן חישוב גובה שכר הלימוד 2 החישוב יתבצע עפ"י רישום נ"ז לאותה שנה עפ"י היקף התכנית האקדמית ויהיה זהה לשיטת החישוב של שכ"ל תואר ראשון. בכדי לחשב את גובה שכ"ל האישי יש לחלק את מספר נקודות הזכות בפועל בבסיס לחיוב שנתי ולהכפיל בגובה שכר הלימוד השנתי: מספר נ"ז בפועל X גובה שכ"ל השנה = M.Sc, M.S.N. בסיס נ"ז לחיוב שנתי במידה וסטודנט לתואר שני יחויב להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית ויבחר ללמוד קורס אנגלית מתקדמים 15% ב' במרכז האקדמי לב, יהיה עליו לשלם עבור הקורס מגובה שכ"ל המלא. ישלם לפי חלקיות לימודיו כולל 200% סטודנט שצבר מגובה שכ"ל המלא. 10% תקורה של קורסים שהסטודנט חוזר עליהם לצורך שיפור ציון או הערה: עקב ציון נכשל או קורסים שהסטודנט "נשר" מהם, יכללו בנקודות זכות לחיוב. . רישום לקורסים שאינם מתקיימים בתוכנית הלימודים 4 סטודנט שפנה לועדת הוראה ואושר לו רישום לקורס שאינו מתקיים בשנה זו במוסד, עלות חיוב הקורס תחושב בהתאם לנקודות זכות לפי אותה שנה שהסטודנט היה רשום או עפ"י המעודכן בשנה האחרונה שבה התקיים הקורס. 58

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=