המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים חישוב שכר לימוד לתואר ראשון המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מפרסמת מידי שנה את גובה שכר הלימוד לכלל הסטודנטים באוניברסיטאות וביניהם הסטודנטים במרכז האקדמי לב. בשנת תשפ"ג . טרם פורסם גובה שכר ₪ 14,774 שכר הלימוד המלא היה הלימוד לשנה"ל תשפ"ד. הודעה בדבר גובה שכר הלימוד תפורסם באתר לב-נט לאחר קבלת החלטה במל"ג. בשנת תשפ"ג: גובה שכר הלימוד לפני ההפחתה של שכר לימוד מלא - .₪ 14,774 ממשלת ישראל היה - גובה שכר הלימוד אחרי ההפחתה של שכר לימוד מופחת .₪ 10,932 ממשלת ישראל היה על על פי הנחיית המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט שהינו תייר או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת של מימון מוסדי או ממשלתי, ישלם שכר לימוד על היקף לימודיו, בהתאם לגובה שכר הלימוד המופחת באותה שנה. 25% לשכר הלימוד המופחת תתווסף תוספת חיוב בגובה משכר הלימוד המלא לפי קביעת המל"ג. תשלום שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן 07/2023 בחודש, צמוד למדד 15 שמתפרסם בכל שכר הלימוד לתואר ראשון בשנים לתשומת לבך, האחרונות הופחת, וזאת עפ"י החלטת "הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה" - ועדה שהוקמה ע"י הממשלה. שיעור ההפחתה בשנת משכר הלימוד. החלטה זו אושרה 26%- תשפ"ג עמד על כ ע"י ממשלת ישראל אשר התחייבה לממן הפחתה זו. לפיכך, אם לא יקבל המרכז האקדמי לב מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו הסטודנטים את מלוא שכר - הלימוד, במועד שייקבע ע"י המרכז האקדמי לב. שים לב! גובה שכר הלימוד הסופי ייקבע לכל סטודנט באופן אישי, יחסית להיקף לימודיו בכל שנה. אופן חישוב גובה שכר לימוד: גובה שכר הלימוד האישי של כל סטודנט נקבע בהתאם לגורמים הבאים: סה"כ נקודות זכות לתואר, שהוא מכסת נקודות הזכות שנקבעה לכל תחום לימודים על פי תכנית הלימודים ובהתאם לתקנות האקדמיות של המחלקה. סה"כ נקודות הזכות בפועל לחיוב, שהן נקודות הזכות שאליהן נרשם הסטודנט לשנה הנוכחית בהתאם לתכנית הלימודים של המחלקה או החוג. קורסים שסטודנט חוזר עליהם לצורך שיפור ציון או עקב כישלון, או קורסים שסטודנט "נשר" מהם, ייכללו בנקודות הזכות לחיוב, אלא אם ועדת הוראה מחליטה אחרת. 55

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=