המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

2023 חוברת זו מעודכנת לחודש סיוון תשפ"ג יוני מעיין אלעזרי, אסתר בר-אשר טקטסים ועריכה: המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבטל, לשנות או להוסיף פרטים או סכומים הכלולים בחוברת זו. כל הנתונים המופיעים בחוברת זו נתונים לשינוי בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי שייעשה לפני תחילת שנת הלימודים או במשך השנה יחול על כל הסטודנטים או על חלקם, הכול לפי העניין וזאת מבלי שתוטל אחריות או חבות כלשהי על המרכז האקדמי לב בירושלים בהקשר לכך. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לביטול מלא או חלקי של תחום לימודים, חוג, שרות או תכנית כלשהם וכן שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בתכנית המלגות עפ"י מתווה תקציבי וזאת מחמת נסיבות בלתי צפויות או אילוצים ענייניים לרבות אילוצים תקציביים. אין בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של המרכז האקדמי לב כלפי תלמידיו. הבהרה: כללי שכר הלימוד, המלגות וכל האמור בחוברת זו כפופים להוראות כל חוק והנחיות המועצה להשכלה גבוהה. חוברת זו נערכה בלשון זכר לנוחיות בלבד, אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד אלא אם צוין במפורש אחרת. עיצוב והפקה: לוירן

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=