מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

מצטייני מחקר קמפוס טל קמפוס לב תכנית למצטייני מחקר לתלמידי תואר ראשון בהנדסה, מדעי המחשב וסיעוד המרכז האקדמי לב רואה חשיבות גדולה בעידוד מצוינות אקדמית בכלל ומצוינות מחקרית בפרט. תכנית המחקר לסטודנטים מצטיינים מתבצעת בהנחיית חבר-סגל מהמרכז אקדמי לב לאורך שנתיים לפחות. התכנית מתאימה לסטודנטים הרשומים למסגרת לימודים מלאה ורגילה במרכז 90 האקדמי לב, אשר ממוצע לימודיהם האקדמיים הינו ומעלה. סטודנטים מן המניין יוכלו להגיש מועמדות לתכנית, החל מתחילת הסמסטר הראשון בשנה השנייה ללימודיהם. למשתתפי התכנית יוענקו ההטבות הבאות: מלגת לימודים מיוחדת לכל שנה בה ישתתפו בתכנית. בוגרים שישתתפו בתכנית במשך ארבעה סמסטרים, יקבלו בסיום לימודיהם תעודת השתתפות בתכנית למצטיינים. מענק הצטיינות מיוחד נוסף יוענק למצטיינים מקרב המשתתפים בתכנית שהתקבל עבורם לפחות מאמר אחד המבוסס על תוצאות המחקר, לכנס או לכתבי-עת שפיטים, כעבור שנת מחקר אחת לפחות בתכנית. הקריטריונים לפיהם ייבחרו תלמידים לתכנית הם (לאו דווקא לפי סדר חשיבות): ומעלה 90 ממוצע ציונים אקדמי ממוצע ציונים תורני (אם יש) בקשה של הסטודנט לחקור בנושא מסוים תחת הנחייתו של חוקר מסוים קשה של מנחה חוקר שהינו חבר סגל במרכז האקדמי ב לב להנחות את הסטודנט הערכה של סיכויי המחקר להצליח הקמפוס והמחלקה אליהם משתייכים הסטודנט והחוקר לכל סטודנט המשתתף בתכנית, תעוצב עבורו תכנית אישית בהדרכה של איש סגל חוקר ובאישור רכז התכנית, בנוסף שעות 8- לתכנית הלימודים הרגילה. התכנית, בהיקף של כ שעות) תכלול 224 בשבוע לאורך כל שנת הלימודים (סה"כ פעילות מחקרית ולימוד עצמי של חומר שלא נכלל במסגרת הקורסים הרגילים במכון, להרחבת אופקים של הסטודנט בתחום לימודיו. המחקר לא יהיה בחברה חיצונית או בעבורה, כמו כן, המחקר לא יהיה במקום פרויקט הגמר של הסטודנט. דו"חות: דו”ח הצעת מחקר 3 הסטודנט יגיש בכל שנת מחקר בתחילת המחקר, דו”ח ביניים ודו”ח בסוף שנת המחקר. הדו"ח ילווה באישורו של מנחה המחקר ויעמוד בסטנדרטים אקדמיים מקובלים. כדי להישאר בתכנית, על הסטודנט לשמור על ממוצע של בלימודיו האקדמיים בכל שנה, וכן להירשם 87 לפחות ולהתקבל כל שנה מחדש לתכנית. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי התכנית בכל זמן שיראה לנכון. אי הגשת דו"ח התקדמות במועדו ו/או אי-שביעות רצון של המנחה עשויה לגרור אי הענקת המלגה או החזר כספי המלגה במלואם או בחלקם. המלגה מותנית בעמידה בתקנון המלגות. למידע נוסף ניתן לפנות לרכז התכנית: פרופ' אבי רוזנפלד rosenfa@jct.ac.il דוא"ל: 89

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=