מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תהליך הרישום פתיחת ההרשמה: 2022 בנובמבר 4 י' בכסלו תשפ"ג סיום ההרשמה: 2023 ביולי 9 י"ח בתמוז תשפ"ג רישום באתר האינטרנט של המרכז www.jct.ac.il האקדמי לב הרישום כולל תשלום דמי רישום והעלאת מסמכים. בכלשלבניתןלראותאתמצבההרשמהבאתרהרישום. > קישורים נוספים > מועמדים > תבונה > קמפוסים רישום מקוון הודעת קליטה עם קליטת המסמכים תשלח אליך הודעה במייל. במידה ויש שינוי בפרטים יש להודיע בכתב למשרד מידע ורישום. ראיון אישי כל מועמדת תעבור ראיון אצל הרבנית מרים ויינברג. מתואם ע"י מזכירת הקמפוס סיווג רמה באנגלית יש להגיש ציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם או ציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי לצורך סיווג רמה. תשובה במייל ובדואר מכתב קבלה יישלח למועמד אשר עומד בכל דרישות הקבלה. מימוש קבלה בכדי להבטיח את מקומך, עליך לבצע את הדברים הבאים- הקמת הוראת קבע ותשלום עבור מקדמת שכר לימוד וקורסי קדם ו/או אלול. ניתן לבצע באתר מועמדים > www.jct.ac.il המרכז האקדמי לב בכתובת: תשלום מקדמות ושוברים. > לקראת לימודים > יום היערכות מתקיים בדר"כ בתחילת סמסטר אלול. ההשתתפות חובה לכל סטודנט חדש. תחילת לימודים - סמסטר אלול תחילת לימודי הקדם - "סמסטר קדם/אלול" - סטודנטית שנה א' מתחילה את לימודיה בדרך כלל בקורסי קדם ו/או בקורסים אקדמיים בחוגים מסוימים. במכתב הקבלה יצוין לכל סטודנטית חדשה באלו קורסים היא חייבת. * קורסי מכינה, החל מחודש תמוז. פרטים יימסרו בהתאם. לידיעתך דמי ההרשמה ישולמו באתר ההרשמה. התשלום תקף .1 לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם המועמדת .2 ביטלה את הרשמתה או לא התקבלה ללימודים. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבדוק כל .3 נתון, מסמך או הצהרה שמוסרת מועמדת ולערער עליהם. מסירת מידע כוזב למרכז האקדמי לב או הסתרת מידע הם עבירת משמעת. מועמדת אשר חייבת בהשלמת פרטים או שעדיין לא .4 קיבלה ציון פסיכומטרי/תיל וכד', תקבל תשובה על קבלתה רק לאחר שיתקבלו כל הנתונים החסרים. הגשת המסמכים החסרים צריכה להיעשות לפני תחילת סמסטר אלול. 5 6 7 8 4 3 2 1 גובה שכר לימוד ומימוש קבלה ועדת הקבלה דנה בבקשה ללימודים בהתאם לחוגי .5 הלימוד וסדרי העדיפויות הרשומים בטופס ההרשמה ועל פי נתוני הקבלה. לשינוי חוגי הלימוד או סדרי העדיפויות, יש להגיש בקשה .6 במייל למדור מידע ורישום. שכר לימוד במרכז האקדמי לב שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי. לתואר ראשון: בשנת תשפ"ג שכר הלימוד המופחת לשנת . שכר הלימוד משולם לפי מספר ₪ 10,932- הלימודים הוא כ נקודות זכות שנקבעו לתואר בחוג שבו הסטודנטית לומדת. צבירת נקודות זכות מעבר לנקבע ישולמו בנפרד. תשלומים נוספים סטודנטית תשלם עבור לימודי קודש בבית המדרש, במדרשה או בסמינר בנוסף לשכר הלימוד האקדמי בהתאם לקמפוס בו היא לומדת. קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי בהתאם לתקנון ולנהלים. קורסי הכנה או קורסי קדם אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי. סטודנטית שתתגורר במעונות לרווקות במרכז האקדמי לב תשלם בנוסף על שכר הלימוד, גם עבור המגורים לשנה, ₪ 12,300- עד כ 7,600- במעונות. עלות המעונות מ תלוי בסוג החדר ובמספר התלמידות בחדר. על כל סטודנטית לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח נגד תאונות. תשלום זה נעשה באופן עצמאי ב"מוסד לביטוח לאומי". כמו כן, על כל סטודנטית תיירת להיות מבוטחת בביטוח בריאות תקף לפחות עד סוף השנה הראשונה. סטודנטית שתתגורר במעונות תשלם בנוסף לשכר הלימוד גם עבור המגורים במעונות. עלות ??? כל סטודנט משלם גם אגרת שמירה, אגרת רווחה ושכפולים. הסבר מפורט על שכר הלימוד ותשלומים נוספים, מופיע קישורים > מועמדים > בחוברת "עלון מידע" באתר ההרשמה עלון מידע. > נוספים ביטול הרשמה, הפסקת לימודים והחזרת תשלומים: עד תחילת הלימודים, סטודנטית המבקשת לבטל את .1 הרשמתה או לדחות את תחילת לימודיה לשנה האקדמית הבאה, תודיע מיד במייל למדור למידע ורישום תלמידים. מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם סטודנטית .2 ביטלה הרשמתה או לא התקבלה ללימודים. סטודנטית המפסיקה את לימודיה לאחר רישום לקורסים .3 אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר חייבת להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס א' ואילך, הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך .חיובי תשלומי שכר הלימוד סטודנטית אשר ביטלה את הרשמתה ורוצה להירשם .4 לשנת רישום אחרת מחדש, תשלם עבור חידוש הרישום .₪ 200 41 40

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=