מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

גובה שכר לימוד ומימוש קבלה ועדת הקבלה דנה בבקשה ללימודים בהתאם לחוגי .5 הלימוד וסדרי העדיפויות הרשומים בטופס ההרשמה ועל פי נתוני הקבלה. לשינוי חוגי הלימוד או סדרי העדיפויות, יש להגיש בקשה .6 במייל למדור מידע ורישום. שכר לימוד במרכז האקדמי לב שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי. לתואר ראשון: בשנת תשפ"ג שכר הלימוד המופחת לשנת . שכר הלימוד משולם לפי מספר ₪ 10,932 הלימודים הוא כנקודות זכות שנקבעו לתואר בחוג שבו הסטודנט לומד. צבירת נקודות זכות מעבר לנקבע ישולמו בנפרד. לתואר שני (לא כולל שכ"ל עבור לימודי ההשלמה לחייבים) .₪ 14,744 שכר הלימוד הינו כעלות מינימאלית לשנה אקדמית: סטודנט לתואר שני יחויב משכ"ל המלא. כלומר גם סטודנט 50%- בכל שנה לפחות ב מעלות התואר השני. 50% שילמד קורס אחד ישלם שכ"ל עבור לימודי ההשלמה לתואר שני מתווסף לשכ"ל ללימודי תואר שני. תשלומים נוספים סטודנט ישלם עבור לימודי קודש בבית המדרש, במדרשה או בסמינר בנוסף לשכר הלימוד האקדמי בהתאם לקמפוס בו הוא לומד. קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי בהתאם לתקנון ולנהלים. קורסי הכנה או קורסי קדם אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי. סטודנט שיתגורר במעונות לרווקים במרכז האקדמי לב ישלם בנוסף על שכר הלימוד, גם עבור המגורים במעונות. לשנה, תלוי ₪ 12,300- עד כ 7,600 - עלות המעונות מ בסוג החדר ובמספר התלמידים בחדר. על כל סטודנט לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח נגד תאונות. תשלום זה נעשה באופן עצמאי ב"מוסד לביטוח לאומי". כמו כן, על כל סטודנט תייר להיות מבוטח בביטוח בריאות תקף לפחות עד סוף השנה הראשונה. כל סטודנט משלם גם אגרת שמירה, אגרת רווחה ושכפולים. תשלום שנתי לחברות באגודת הסטודנטים הסבר מפורט על שכר הלימוד ותשלומים נוספים, מופיע קישורים > מועמדים > בחוברת "עלון מידע" באתר ההרשמה עלון מידע. > נוספים ביטול הרשמה, הפסקת לימודים והחזרת תשלומים: עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו .1 או לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע מיד במייל למדור למידע ורישום תלמידים. מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה, גם אם סטודנט .2 ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים. סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים .3 אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר חייב להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס א' ואילך, הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך .חיובי תשלומי שכר הלימוד סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם לשנת .4 .₪ 200 רישום אחרת מחדש, ישלם עבור חידוש הרישום 117

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=