מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תהליך הרישום פתיחת ההרשמה: 2022 בנובמבר 04 י' בכסלו תשפ"ג, סיום ההרשמה: 2023 ביולי 07 י"ח בתמוז תשפ"ג, רישום באתר האינטרנט של המרכז www.jct.ac.il האקדמי לב הרישום כולל תשלום דמי רישום והעלאת מסמכים. בכל שלב ניתן לראות את מצב ההרשמה באתר הרישום. הודעת קליטה עם קליטת המסמכים תשלח אליך הודעה במייל. במידה ויש שינוי בפרטים יש להודיע בכתב למשרד מידע ורישום. ראיון אישי יש לתאם באתר הרישום מועד לראיון. סיווג רמה באנגלית יש להגיש ציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם או ציון בפרק האנגלית בפסיכומטרי לצורך סיווג רמה. תשובה במייל ובדואר מכתב קבלה יישלח למועמד אשר עומד בכל דרישות הקבלה. מימוש קבלה בכדי להבטיח את מקומך, עליך לבצע את הדברים הבאים- הקמת הוראת קבע ותשלום עבור מקדמת שכר לימוד וקורסי קדם ו/או אלול. ניתן לבצע באתר מועמדים > www.jct.ac.il המרכז האקדמי לב בכתובת: תשלום מקדמות ושוברים. > לקראת לימודים > יום היערכות מתקיים בדר"כ בתחילת סמסטר אלול. ההשתתפות חובה לכל סטודנט חדש. תחילת לימודים - סמסטר אלול תחילת לימודי הקדם - "סמסטר קדם/אלול" - סטודנט שנה א' מתחיל את לימודיו בדרך כלל בקורסי קדם ו/או בקורסים אקדמיים בחוגים מסוימים. במכתב הקבלה יצוין לכל סטודנט חדש באלו קורסים הוא חייב. * בחודש אלול מתקיימים לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב. * בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל מתקיימים קורסי מכינה, החל מחודש תמוז. פרטים יימסרו בהתאם. לידיעתך דמי ההרשמה ישולמו באתר ההרשמה. התשלום תקף .1 לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה, גם אם המועמד .2 ביטל את הרשמתו או לא התקבל ללימודים. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לבדוק כל .3 נתון, מסמך או הצהרה שמוסר מועמד ולערער עליהם. מסירת מידע כוזב למרכז האקדמי לב או הסתרת מידע הם עבירת משמעת. מועמד אשר חייב בהשלמת פרטים או שעדיין לא קיבל .4 ציון פסיכומטרי/תיל וכד', יקבל תשובה על קבלתו רק לאחר שיתקבלו כל הנתונים החסרים. הגשת המסמכים החסרים צריכה להיעשות לפני תחילת סמסטר אלול. 5 6 7 8 4 3 2 1 116

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=