Table of Contents Table of Contents
Next Page מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשע"ט 2018-19
Information
Show Menu
Next Page מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשע"ט 2018-19

 
עמוד ראשי
I

מידע וייעוץ, רישום וקבלת סטודנטים
II

קמפוס לב
VI

קמפוס טל
XII

המרכז האקדמי לב
2

פקולטות וחוגי לימוד
3

תואר ראשון
5

הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב
5

הפקולטה למדעי החיים והבריאות
19

הפקולטה לניהול
27

תואר שני
33

סיפי קבלה ותהליך הרישום לתואר ראשון ושני
41

תהליך רישום
42

דרישות הקבלה
43

הנדסאי משלים לתואר ראשון
48

תכניות ומסלולים ייחודיים
51

עתודה אקדמית
52

תואר ראשון באנגלית: מדעי המחשב, מנהל עסקים
54

תכנית משולבת לתלמידי חו"ל
55

מכינה קדם אקדמית
56

לימודי הוראה
57

תלמידי תיכון מצטיינים
58

פרויקטים לחרדים
58

תכניות למצטיינים, מלגות והלוואות לתואר ראשון
59

מצטייני מחקר
60

מלגות והלוואות
61

שירותים לסטודנט
63

תגבור לימודי
64

מעונות
64

לרווחת הסטודנט
64

מרכז השמה וניהול קריירה
65

עמוד אחורי
70