Table of Contents Table of Contents
Next Page  X / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page X / 70 Previous Page
Page Background

ז

הנושאים הנלמדים:

התכנית מקנה הרגלי למידה בגמרא בעיון, גם לתלמידים בתחילת

גמרא:

דרכם. התכנית כוללת לימוד גמרא בבקיאות על מנת להקיף מסכתות

בש"ס.

לימוד יומי בהלכה, שיעור שבועי בענייני אורח חיים (הלכות שבת,

הלכה:

תפילה וברכות, וחגים בזמניהם).

לימוד ספרי יסוד באמונה: רמב"ם, כוזרי, רמח"ל, מהר"ל והרב

אמונה:

קוק. כמו כן התכנית כוללת לימוד ענייני הדור והגאולה.

לימוד תורה ונ"ך בראי תקופתנו.

תנ"ך:

: יינתנו שיעורים לקראת הקמת בית בישראל הן

הכנה לחיי משפחה

בצד העיוני והן בצד המעשי. כמו כן, הרב מעניק ליווי אישי לכל תלמיד

בהתמודדויות אישיות ובהכנה לחיים בכלל.

הלימוד בבית המדרש יכשיר את התלמיד לקראת יציאתו לעבודה

ולבניית משפחה בישראל, מתוך הרגשת שליחות של תורה וקידוש ה'

בעם ישראל, בכל מערכות החיים.