Table of Contents Table of Contents
Next Page  VIII / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page VIII / 70 Previous Page
Page Background

ה

בית המדרש שואף לעצב דמות ייחודית של בן תורה השואב השראתו

ממעיינות הנצח של עמנו ומגלם באישיותו עומק תורני ומצוינות אקדמית

שיש בכוחם להשפיע על כל ענפי החיים של מדינת ישראל.

בבית המדרש מתגדל תלמיד חכם בעל שיעור קומה שיש בו תחושת

שליחות בבניין האומה, ופועל במציאות בכל רבדיה מכוחה של התורה

ובהשראתה. התורה כתורת חיים מלווה את החיים, מדריכה אותם, מקרינה

עליהם ומרוממת אותם.

יתר על כן: התורה מבקשת מאתנו לפעול בעולם, להגשים את יכולותינו,

לתת ביטוי לרחשי ליבנו, לשאיפותינו, ולהביא להגשמת האישיות החד

פעמית שלנו.

הלימוד בבית המדרש מכוון לבניית תודעה זו. התלמידים מבססים את

חיבור בין תורה ומדע במציאות

אישיותם הרוחנית תוך הגשמת ייעודם,

הישראלית, מתוך הבנה כנה שאין סתירה בין תורה ומדע, אלא השלמה

והפריה הדדית ביניהם.

אנו רואים כי היעד המרכזי בלימודי בית המדרש הינו לקבל ולהקרין את

השפעתה של התורה בכל תחומי החיים - בתעשייה, בכלכלה, בחקלאות

או במחקר טכנולוגי.

השפעה במישור האישי והלאומי

אנו מאמינים שבוגר בית המדרש יקדש שם שמים ויקרין באישיותו על

סביבת העבודה שלו במפעלים עתירי ידע ובצמתים חשובים בתעשייה

ובכלכלה הישראלית. בהתנהלותו ישמש הבוגר מופת של התנהגות

אנושית, רצינות ומוסר עבודה גבוה. היותו בן תורה תעשיר את סביבתו

בתורה ובערכים, בתובנות חדשות ובראייה מקיפה בעלת משמעות על

העולם המדעי-אקדמי.

אחריות ציבורית בעמדות

בית המדרש מחנך את תלמידיו לקחת

, אנו מאמינים שהשפעה ברוכה זו הן במישור

ובמערכות ציבוריות במדינה

להרמת קרנה של

המקצועי והן במישור האנושי, תהווה תרומה משמעותית

.

התורה והגדלת השפעתו של הציבור הדתי בקרב החברה הישראלית

סגל ההוראה

לרשות התלמידים עומד סגל רבני מוכשר ומגוון המורכב מתלמידי

חכמים ומחנכים הרואים את תפקידם בגידול תלמידים אוהבי ה' שיממשו

באישיותם את הרעיונות הגדולים המנחים את המרכז האקדמי לב. הר"מ

מהווה, בעיקר, דמות רוחנית המלווה את התלמידים על ידי יצירת קשר

אישי וקבוצתי המהווה כתובת לכל פניה ובקשה. הניסיון מלמד שהקשר

בין התלמידים לרבנים ממשיך להתקיים גם לאחר תקופת הלימוד בבית

המדרש, עובדה המעידה על עומק הקשר עם הרב ונחיצותו.

תכנית לבוגרי הסדר וישיבות גבוהות

לימודי גמרא בעיון

תכנית זו מכילה לימודי עיון בגמרא ברמה גבוהה, לימודי מחשבה ואמונה

המעניקים לתלמידים היקף ועומק של תלמיד חכם הבקי בתלמוד ומחשבה.

בתוכנית משולבת למידה ועיסוק בסוגיות מחשבתיות ואמוניות הנוגעות

למציאות החיים: מדע, חברה, כלכלה, חינוך ומשפחה.

מסלול חושן משפט שנים א'-ב'

לימוד עיקרי הסוגיות בש"ס הנוגעות לענייני ממונות ונזיקין:

דיני עובד ומעביד (בבא מציעא פרק "השוכר את האומנין")

דיני הלנת שכר (בב"מ פרק "המקבל")

איסור ריבית (בב"מ פרק "איזהו נשך")

דיני ניזקי שכנים (בבא בתרא פרק "לא יחפור")

"...ותלמוד תורה כנגד כולם"

בית המדרש של קמפוס לב

הרב יוסף צבי רימון

ראש בתי המדרש של המרכז האקדמי לב:

הרב אמנון חדרי

ראש בית המדרש קמפוס לב: