Table of Contents Table of Contents
Next Page  V / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page V / 70 Previous Page
Page Background

ב

בס"ד

מועמד/ת יקר,

מרכז האקדמי לב-

אנו מברכים אותך על החלטתך להצטרף למעגל הנרשמים ל

.

אקדמיה תורנית להנדסה, מדעים וטכנולוגיה

זהו צעד חשוב בהגשמת שאיפותיך, התורניות והאקדמיות.

בוגרים

מכשיר

חינוך לחיי תורה עם הכשרה אקדמית,

המרכז האקדמי לב, משלב

ובוגרות בעלי השקפה תורנית חדורה ביראת שמיים - בעלי אמות מידה מוסריות

בזכות הרמה המדעית והיכולת הטכנולוגית הגבוהה, המשלבת רקע

ומוביל

וערכיות,

תיאורטי מתקדם עם ידע מעשי בפרויקטים יישומיים.

בוגרינו תורמים לפיתוחה, להקמתה ולהרחבתה של התעשייה הטכנולוגית והעסקית

במדינת ישראל.

העומדות בפניך

לתואר ראשון ולתואר שני

חוברת זו מציגה את אפשרויות הלימוד

בקמפוסים השונים של המרכז האקדמי לב בשנת הלימודים הקרובה.

אנו לרשותך בתהליך ההרשמה ובתקופת לימודיך, ונשתדל לענות לפניותיך בהקדם.

נשמח לראותך בין תלמידנו

ולהיות שותפים בהגשמת החזון ובניית העתיד שלך.

בהצלחה!

חוברת זו נערכה בלשון זכר לנוחיות בלבד אך מתייחסת לנשים וגברים כאחד אלא אם צויין אחרת.