Table of Contents Table of Contents
Next Page  IX / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page IX / 70 Previous Page
Page Background

ו

מסלול "אבן העזר ואורח חיים" שנים ג'- ד'

לימוד עיקרי הסוגיות בש"ס הנוגעות לענייני משפחה חינוך וקהילה:

דיני רשות הרבים (בבא קמא פרק "המניח")

דיני גזילה (בבא קמא פרק "הגוזל ומאכיל")

חובות הבעל והאישה (כתובות פרק רביעי וחמישי)

חינוך (סנהדרין פרק "בן סורר")

לימודי מחשבה ואמונה

עיקרם של לימודי המחשבה הינו, לבנות קניין מסודר ומגובש של יסודות

המחשבה הישראלית. לכן ישנה שאיפה כי בלימודי המחשבה נקיף

מתחילה ועד הסוף ולעומק את ספרי המחשבה היהודית - מורה נבוכים,

כוזרי, רמב"ן על התורה ומהר"ל (נר מצוה), וכתבי הראי"ה על פי נושאים.

תוכנית סמיכה לרבנות.

תכנית סמיכה לרבנות

בבית המדרש קיימת תכנית ללימודי הלכה לקראת מבחני הסמיכה לרבנות.

במסגרת זו ישנם שלושה מסלולי לימוד:

הלכות שבת

הלכות איסור והיתר

אבן העזר - הלכות נידה חופה וקידושין

התכנית הינה רב שנתית ומאפשרת לכל תלמיד להקיף את שבת/איסור והיתר

תוך שלוששנים במטרה לגשת למבחני ההסמכה של הרבנות הראשית. תכנית

הלימוד בנויה על למידה בעיון מן המקורות עד לפוסקי זמננו.

תכנית העתודה האקדמית

תורני

בבית המדרש העתודאי מעשיר ומגדל את בניין אישיותו התורנית והאמונית.

תכנית בית המדרש לתלמידי העתודה מיועדת לבנות את אישיות התלמיד

לקראת יציאתו לשירות משמעותי בצה"ל בפרט וכהכנה לחיים בכלל.

תכנית הלימוד כוללת מגוון נושאים:

- עיון במסכתות הישיבתיות. העמקה בשיטות הראשונים

גמרא

והאחרונים עד הסברות היסודיות בסוגיה.

– לימוד ספרי יסוד באופן שיטתי: רמב"ם, כוזרי, מהר"ל,

בניין האמונה

כתבי הרב קוק. בניית עולם אמוני מסודר ביחס לדור הגאולה ושליחותינו

המיוחדת בו. בנוסף, נעסוק בבניין הנפש ובתיקון המידות.

– לימוד נ"ך בבקיאות, במטרה להקיף את כל התנ"ך במשך ארבע

תנ"ך

שנות הלימוד עפ"י תכנית הספקים רב שנתית ושיעור שבועי בעיון

בפרקים נבחרים.

– שיעור הלכה בענייני אורח חיים כל יום לאחר תפילת שחרית.

הלכה

במסגרת התכנית הרב שנתית נלמד את הלכות ציצית, תפילין, תפילה,

שבת ומועדים.

כמו כן, במהלך שנות הלימוד בבית המדרש נעסוק בסוגיות הקשורות

לעולמו של העתודאי בהן הכנה לצבא, היחס ללימודי אקדמיה והכנה

לחיי משפחה.

במסגרת העיסוק בסוגיות אלו ניפגש עם דמויות מהשורה הראשונה

בתחומים התורניים, החברתיים, הצבאיים והטכנולוגיים.

ערכי- חברתי

תהליך הלימוד והבניין כולו נעשה מתוך שמחה ובדיבוק חברים. חווית

הלימוד איננה מסתכמת בין כתלי בית המדרש בלבד. במהלך השנה החבורה

מתגבשת דרך פעילות חברתית רצופה בקמפוס ומחוצה לו, שבתות, סיורים

לימודיים וטיולים.

התורה שהעתודאי לומד בבית מדרשנו מכשירה אותו להיות אדם ערכי,

מהנדס אחראי ומקדששם שמיים, קצין מלא תחושת שליחות לעם ולמדינה

ומעל הכול מלא באהבת תורה ויראת שמים.

תכנית בוגרי צבא

הלימוד בבית המדרש בונה את אישיותו התורנית והאמונית של התלמיד,

מפתח את יכולת הלימוד בגמרא באופן עצמאי, ויקנה לו כלים להתמודדות

עם אתגרי החיים.