זכאות למעונות נשואים

 

קריטריונים לזכאות דיור במעונות נשואים

עקב הביקוש הרב למעונות, הנהלת המעונות עושה מאמצים מרובים להיענות לרוב הבקשות.


ככל שהסטודנט יקדים להירשם וישלם מקדמת מעונות, כן יגדלו הסיכויים לקבל מקום במעונות.

שים לב - לאחר רישום במערכת כל בקשה למעונות נשואים תיבחן "בועדת קבלה" שבראשה עומד דיקן הסטודנטים.

 

פרמטרים לדירוג עדיפות לקבלת דיור במעונות נשואים:

 1. שני בני הזוג לומדים לתואר במרכז האקדמי לב בתוכנית בית מדרש ומדרשה
 2. אחד מבני הזוג התקבל לשנה א' בשנה"ל הבאה במרכז האקדמי לב, בתוכנית בית מדרש או מדרשה
 3. אחד מבני הזוג לומד לתואר ובבית המדרש או מדרשה
 4. אחד מבני הזוג לומד לתואר במרכז האקדמי לב

פרמטרים נוספים שנבדקים:

 1. נתוני קבלה גבוהים.
 2. סטודנט להנדסה
 3. שירות מילואים/ שירות לאומי/ אזרחי
 4. מס' ילדים (עד שני ילדים)
 5. מצב כלכלי
 6. ועוד

לאחר ההרשמה יוזמנו בני הזוג לראיון אישי בפני ועדת הקבלה.

 

שנות זכאות למעונות

שים לב - משנה לשנה ועדת הקבלה תדון בהמשך זכאותך למעונות.

משך הזכאות לדיור במעונות בהתאם לתואר הלימודים:

 1. תואר בוגר (תואר ראשון) – בהתאם לתוכנית הלימודים האקדמית למעט השנה האחרונה. (לדוגמא: לימודי הנדסה 4 שנים- זכאות עד 3 שנים, לימודי חשבונאות 3 שנים - זכאות עד 2 שנים).
 2. תואר מוסמך (תואר שני) – עד 2 שנים על בסיס מקום פנוי.
 3. שנת השלמה – עד שנה על בסיס מקום פנוי.
 4. תקופת זכאות מרבית מצטברת – עד 3 שנים.

הארכות:

 1. מנהלת המעונות רשאית על פי שיקול דעתה להאריך את תקופת הזכאות מעבר לתקופות המפורטות למעלה, וזאת בהחלטת וועדת חריגים.
 2. בכל מקרה על הסטודנט להציג אישורים על היותו סטודנט רשום, או לחילופין אישור החוג/הפקולטה על קבלה ללימודים לצורך השלמת חובות אקדמיות.
 3. הארכת תקופת הזכאות למגורים לכל תואר לא תעלה על שנה אחת נוספת, אלא מנסיבות מיוחדות שתפרט ועדת החריגים.
 4. הנהלת המעונות תביא בחשבון בין יתר השיקולים גם את התאמתו של הסטודנט הפונה בבקשת הארכה, יכולת ההסתגלות שלו, עמידה בתשלומים, ורישומי המשמעת שלו.

ועדת חריגים:

בקשות החורגות מהמפורט לעיל, ו/או ערעורים על החלטות המרכז האקדמי לב יידונו בוועדת חריגים שחבריה יהיו: מנהל המעונות ו/או סגן מנהל המעונות, רכז המעון, לפי הצורך בעלי תפקידים נוספים כגון ראש בית המדרש ודיקן הסטודנטים.