זכאות למעונות

 

קריטריונים לזכאות דיור במעונות רווקים

עקב הביקוש הרב למעונות, הנהלת המעונות עושה מאמצים מרובים להיענות לרוב הבקשות.


ככל שהסטודנט יקדים להירשם וישלם מקדמת מעונות, כן יגדלו הסיכויים לקבל מקום במעונות.

 

זכאי לקבל דיור במעונות:

1. המקבל על עצמו את תקנון המעונות.

2. הלומד בתכנית לימודים מלאה.

3. לפי העיקרון של “כל הקודם זוכה”.

4. הגר מחוץ לירושלים. (ירושלמי רשאי להגיש בקשה וייכנס לרשימת המתנה).

שים לב!

המעונות מיועדים לכתחילה לתלמידים שמתכוונים לגור בהם במשך כל השנה. סטודנט המעוניין להתגורר אך ורק בסמסטר "אלול" מתבקש להודיע מראש למנהל המעונות ולקבל את אישורו. במידה ולא יעשה כן, יחוייב הסטודנט עד לסוף סמסטר א'.

 

שנות זכאות למעונות

שים לב - משנה לשנה ועדת הקבלה תדון בהמשך זכאותך למעונות.

משך הזכאות לדיור במעונות בהתאם לתואר הלימודים:

  1. תואר בוגר (תואר ראשון) – בהתאם לתוכנית הלימודים האקדמית. (לדוגמא: לימודי הנדסה - 4 שנים, לימודי חשבונאות - 3 שנים וכדו').
  2. תואר מוסמך (תואר שני) – עד 2 שנים על בסיס מקום פנוי.
  3. שנת השלמה – עד שנה על בסיס מקום פנוי.
  4. תקופת זכאות מרבית מצטברת – עד 6 שנים.

הארכות:

  1. מנהלת המעונות רשאית על פי שיקול דעתה להאריך את תקופת הזכאות מעבר לתקופות המפורטות למעלה, וזאת בהחלטת וועדת חריגים.
  2. בכל מקרה על הסטודנט להציג אישורים על היותו סטודנט רשום, או לחילופין אישור החוג/הפקולטה על קבלה ללימודים לצורך השלמת חובות אקדמיות.
  3. הארכת תקופת הזכאות למגורים לכל תואר לא תעלה על שנה אחת נוספת, אלא מנסיבות מיוחדות שתפרט ועדת החריגים.
  4. הנהלת המעונות תביא בחשבון בין יתר השיקולים גם את התאמתו של הסטודנט הפונה בבקשה הארכה, יכולת ההסתגלות שלו, עמידה בתשלומים, ורישומי המשמעת שלו.

ועדת חריגים:

  1. בקשות החורגות מהמפורט לעיל, ו/או ערעורים על החלטות המרכז האקדמי לב יידונו בוועדת חריגים שחבריה יהיו: מנהל המעונות ו/או סגן מנהל המעונות, רכז המעון, לפי הצורך בעלי תפקידים נוספים כגון ראש בית המדרש ודיקן הסטודנטים.