לקט הגהות משלים לפירוש רש"י על מסכת סנהדרין

Banner

לקט הגהות משלים לפירוש רש"י על מסכת סנהדרין
ראשי » לקט הגהות משלים לפירוש רש"י על מסכת סנהדרין

 

 

דומה, שטעויות הסופר בפירוש רש"י למסכת סנהדרין שכיחות יותר מאשר בפירושו לשאר הש"ס. והיה נראה לתלות את הדבר ביד מכוונת – אם במודעות אדם ואם בהשגחה עליונה – מתוך מגמה לשמר את הספר כ"ספר שאינו מוגה" באופן הבולט לעין הלומד, למען ישכיל שיש במסכת זו חסרונות בש"ס ובפרש"י מאימת הצנזורה. בשנים האחרונות נעשו צעדים כבירים להחזיר עטרה ליושנה, ועל כולנה – מלאכת הריטוש והתיקון בגוף פירש"י שנעשה ע"י הוצאת "עוז והדר", ובצידו קובץ "הגהות וציונים" שהדפיסו שם. עם זה, יש עדיין מקום לתוספת על מלאכתם. יש מקומות שלא ציינו לגרסת הדפוס הראשון (ככה"נ נדפס בברקו בשנת רנ"ח) מאחר שסברו שהגרסה המאוחרת עדיפה, אך יש מקום לומר אחרת. כמוכן, הם לא נזקקו לכתב יד מדריד – האקדמיה להיסטוריה 3, אשר מספר הסרט ממנו במכון לתצלומי כתבי יד הוא 7368. כתב יד זה יש בו לעיתים שינויים מנוסח פירש"י שלפנינו. על פי רוב זהו שינוי סגנוני גרידא, אך פעמים שיש גם שינויים מהותיים. יש לשער שכתב יד זה עוד ייחקר על ידי טובים ומבינים, כדי לקבוע אם הוא משקף מהדורה אחרת של פירש"י, או שההבדלים נובעים מהגהות של תלמידי חכמים שהושקעו בגוף דברי רש"י. ראוי לציון, שכתב יד זה מוכיח בהרבה מקומות, שמגיהי רש"י הגדולים לאורך הדורות - המהרש"ל, הרש"ש ואחרים, אשר הגהותיהם הובאו בקובץ "הגהות וציונים" הנ"ל, והב"ח ותיקונים אחרים על הגליון – כיוונו בהגהותיהם אל המקור.

לקט ההגהות הקצרצר שנציג בפני לומדי הדף היומי, בע"ה ובלינ"ד ביום שלישי מדי שבוע, הוא סלקטיבי. הוא בוודאי שאינו מציג את כל שינויי הנוסח שיש בין כתב היד לנדפס. לכך יידרש ספר שלם. הלקט מביא רק את אותם מקומות חדשים, שהלומד את פירש"י יכול לחוש בנוסח שאינו מתוקן, והעיון בגרסאות הקדומות העלה נוסח שלעיני המלקט הוא זך יותר. ניתן, אם כן, לראות בלקט זה, השלמה למדור "הגהות וציונים" הנ"ל.

ליקט הרב אליעזר גלינסקי ר"מ בבית המדרש של המרכז האקדמי לב.

 

דף ב' - ח'     להורדה

דף ט' - ט"ו   להורדה

דף ט"ז - כ"ב  להורדה

דף כ"ג - כ"ט  להורדה

דף ל' - ל"ו     להורדה

דף ל"ז - מ"ג  להורדה

 
דף ל"ז ע"א

ד"ה ושלש שורות – ולא שתים של כ"ג ואחד של שנים (תלמידים) הלכך וכו' (כת"י).

דף ל"ז ע"ב

ד"ה אמרינן ליה בדיני נפשות – להרבות הדברים ולפרש [ו]לאיים וכו' (כת"י, דפו"ר).

דף ל"ח ע"א

ד"ה אנו בני רשע – ואין אנו זקוקין (בתשובה) [לתשובה] (כת"י)

ד"ה אם נבראו שנים – יאמרו זה לזה (אבא) [אבי] גדול מאביך. (כת"י. וצ"ע אם אכן זך יותר)

דף ל"ט ע"א

ד"ה אבות יאכלו בוסר – בא להרוג את השועל. אמר [לו] לא הלקוך אלא בשביל אביך וכו' (כת"י)

[ד"ה וכי בשעת מיתה שניהם נתפייסו. הבעלים הנוטע והיוצר מסכימין להמיתו. –

בכת"י איתא: "וכי בשעת מיתה כולם נתפייסו. השלשה בעלים הנוטע והיוצר והבורא כלן מסכימים להמיתו". פירוש זה מתאים רק לגירס' הש"ס דפוס דידן "כולם" (ולא "שניהם" כרש"י בדפוס). וע"כ אחת הנוסחאות עברה עיבוד להתאים לנוסח ש"ס שהיה לפני המעתיק של פירש"י.]

דף מ' ע"ב

ד"ה ושני בדיבוריה בהיטב ש"מ – שינויא דלישנא לאפנויי (ועיקר) [ועקר] קרא לדרשא דמנינא. (כת"י)

דף מ"א ע"א

ד"ה לא שמה עדות – ודרשו השופטים [היטב] והנה עד שקר וגו'

ד"ה אלא אשה חבירה – (דקיימא לן) [דקימ"ל] לר' יוסי בר יהודה דמיקטלא בלא התראה וכו' (כת"י. ונראה שראשי תיבות הללו נפתחים "דקים ליה". וכן מצאתי בש"ר כאשר מביאים כגון דא, שהיא אליבא דשיטה שאינה להלכה)

דף מ"א ע"ב

ד"ה אלא משום– (דאמרי) [דאמ'] ברובא ידע וכו' (כת"י. ומסתבר שהוא קיצור לדאמרינן)

דף מ"ב ע"א

ד"ה אבל – הנץ החמה סימן מובהק הוא ואין לטעות [בו]. (כת"י, דפו"ר).

דף מ"ב ע"ב

ד"ה  הוצא – ומחוץ למחנה האמור בשחוטי חוץ אין [זה] הכשירן, אלא עבירה היא וכו' (כת"י)

דף מ"ג ע"א

ד"ה מבעי ליה – דחייה לא הכא כתיבא אלא (מסיני) [בסיני] ירה יירה וכו'

דף מ"ג ע"ב

ד"ה שנים בימי משה – וכיוצא בזה (עשה) [(י)עשו] בעיירות אחרות ולא נתפרסמו. (כת"י)